คอร์สเรียนทั้งหมด

27 ตุลาคม 2022
Think Digital เปลี่ยนโลกด้วย Digital Mindset
26 ตุลาคม 2022
WORKING WITH DIVERSITY คิดต่างอย่างมีเหตุผลเพื่อต่อยอดความสำเร็จในองค์กร
25 ตุลาคม 2022
TIME MANAGEMENT การบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
24 ตุลาคม 2022
Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบจบทุกปัญหา
23 ตุลาคม 2022
Innovative Thinking แนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
22 ตุลาคม 2022
LEADERSHIP สร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง
10 ตุลาคม 2022
INSIDE OUT SERVICE เปลี่ยนมุมคิด พลิก Service ในอีกมุมมอง